glosario mixosporidios

capsula polar
filamento polar
esporoplasma
trofozoito
plasmodio
pansporoblasto
espora