Glosario Coocidios

Oocisto
Esporozoito
esporocisto

Esporoplasma
Trofozoito
Plasmodio
Panporoblasto
esporas

triactinomyxon
división múltiple
Merogonia
Esquizogonia
Gamogonia,
gametos
gameto biflagelao